Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 1 - Definities
Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft. De leverancier is wie aanvaard het order uit te voeren: In dit geval is dat “ColorFields”

Artikel 2 - Verkoopsvoorstel
De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of te creëren documenten. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.

Artikel 3 - Bestellingen
Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en / of digitale bestanden) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 - Offerten
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, lijmbaarheid, wasbaarheid, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze echter achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De opdrachtgever is ertoe gehouden de leverancier alle nodige en nuttige informatie met betrekking tot de toepassing van de opdracht mee te delen. De opdrachtgever zal hiervoor de nodige testen en controles uitvoeren op de producten. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5 - Indexering
Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de FEBELGRA-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.

Artikel 6 - Schuldenaar
Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, en blijft dit ook in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft mede ondertekend.

Artikel 7 - Auteursrecht - Vermogensrecht
Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk en dus ook het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een gedetailleerde schriftelijke en gedetailleerde overeenkomst (tijdsduur, werk, formaat, drager waarop de reproductie is uitgevoerd,…) die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom (wet van 30 juni 1994 omgezet in de belgische recht de europese richtlijn van 14 mei 1991). De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 8 - Auteursrecht & Recht tot reproductie
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

Artikel 9 - Vermelding van de naam van de leverancier
De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

Artikel 10 - Eigendom van de productie-elementen
De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bestanden, enz...) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikel 7. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.


Artikel 11 - Proef
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef zoals een laserprint of inkjet, een belichtingsproef, een digitale proef, kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier. Dit alles wordt extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan is de leverancier in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product.

Artikel 12 - Correcties
De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor order”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 - Goed voor order
Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor order” ontslaat de leverancier van alle aansprakelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor order” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 14 - Materialen van de opdrachtgever – Beschikking
Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 15 - Materialen van de opdrachtgever – Bewaring
De leverancier is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring .

Artikel 16 - Materialen van de opdrachtgever - Risico
Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwt door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Artikel 17 - Materialen van de opdrachtgever - Verzekering
Bij schriftelijke aanvraag is de leverancier bereid alle risico’s te laten dekken door een verzekering waarvan de premie ten laste van de opdrachtgever valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het materiaal, doch nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade.

Artikel 18 - Leveringsmodaliteiten
De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt, of vanaf het ogenblik dat het overeengekomen voorschot betaald werd. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor order”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. De levering vindt plaats in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.


Artikel 19 - Annulering
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50 Eur. aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld. En zal de bestelling als geannuleerd door de opdrachtgever beschouwd worden.

Artikel 20 - Betaling
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het orderbedrag te betalen, eenzelfde voorschot bij het overmaken van de definitief verbeterde proeven of de “goed voor order” en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering.

Artikel 21 - Vervaldag
De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, van 12% per jaar en een bijkomende schadevergoeding conventioneel 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 Eur. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 22 - Retentierecht
De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Artikel 23 - Klachten
Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de factuur.

Artikel 24 - Overmacht
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informatica virus of bug, brand,
waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid
In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige beelddragers en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever. Bijvoorbeeld: winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever
betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdracht-gever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 26 - Levering
De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Artikel 27 - Eigendom van de goederen
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Artikel 28 - Bevoegdheid
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beslecht door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken behorende tot het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.


Conditions d’utilisation et politique de la « vie privée » du site web https://www.colorfields.be

Les dispositions ci-dessous ont pour objet de définir les conditions auxquelles la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) vous donne accès au site web.

1. Acceptation des conditions générales d’utilisation

La société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) vous donne accès au site internet Colorfields.be et aux informations qu’il contient pour autant que vous acceptiez, sans aucune réserve, les conditions mentionnées sur la présente page. En consultant le site Internet Colorfields.be et les informations qui y figurent, vous acceptez ces conditions. La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) est susceptible de les modifier à tout moment.

2. Utilisation du site web

Le contenu du présent site internet Colorfields.be vous est fourni uniquement à des fins d’informations générales sur notre Laboratoire photo à Bruxelles; Labo J.J. Micheli Le contenu de ce site Internet ne peut être utilisé que votre usage personnel et professionnel. L’utilisateur s’engage à utiliser le site web dans le respect des lois et des mentions légales et/ou contractuelles. L’utilisateur ne peut l’utiliser d’aucune manière qui nuirait aux intérêts de SRL Colorfields, de ses fournisseurs et/ou de ses partenaires.

3. Garanties et limitations de responsabilité quant à l’utilisation du site web

De manière générale, la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable de dommages directs ou indirects, ni d’aucun autre dommage de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation du site Internet Colorfields.be ou de l’impossibilité de l’utiliser pour quelque raison que ce soit, que cette responsabilité soit ou non contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, ou qu’elle soit fondée sur une responsabilité sans faute ou autre, et cela quand bien même la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) aurait été prévenu de l’éventualité de tels dommages.

3.1. Informations

La société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) met en œuvre tous les moyens raisonnables pour publier sur son site Internet Colorfields.be des informations qui, à sa connaissance, sont à jour. Il ne garantit pas pour autant le caractère adéquat, la précision ni l’exhaustivité de telles informations ni ne garantit que le site Internet précité sera en permanence complet et mis à jour à tous égards. Les informations contenues sur ce site web peuvent comporter des inexactitudes de contenu, des inexactitudes techniques ou des erreurs de frappe. Ces informations sont fournies à titre indicatif et font périodiquement l’objet de modifications. La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) peut être amené à apporter, à tout moment et sans avertissement, des améliorations et/ou des modifications à ce site Internet. L’utilisation de ce site Internet, et par conséquent, des informations obtenues ou des éléments téléchargés lors de l’utilisation du service, se fait sous la seule responsabilité de l’utilisateur. La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter de l’utilisation des informations de ce site web. L’utilisateur reconnaît en outre qu’il serait seul responsable pour tout dommage subi par son système informatique ou toute perte de données consécutifs au téléchargement d’un quelconque contenu.

3.2. Accès au site web

Ce site Internet est fourni sur la base d’un service « en l’état » et accessible en fonction de sa disponibilité. La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) ne peut garantir que le service sera ininterrompu, opportun, sûr ou dépourvu de toute erreur, que les résultats obtenus en utilisant le service seront exacts et/ou fiables, que les défauts dans les logiciels utilisés, s’il en existe, feront l’objet d’une correction.

3.3. Liens hypertextes

Le site Internet Colorfields.be contient des liens hypertextes vers d’autres sites ainsi que des renvois à d’autres sources d’information, mis à votre disposition à titre indicatif uniquement. La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) ne contrôle pas ces sites et les informations qui y figurent et ne peut donc offrir aucune garantie quant à la qualité et/ou au caractère exhaustif de ces informations. La société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) décline toute responsabilité pour tout contenu inadapté, illégitime ou illégal présent sur les hyperliens ainsi que pour les dommages pouvant résulter de leur consultation.

3.4. Actes des internautes

La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) ne pourra en aucune manière être tenu pour responsable des actes posés par les internautes.

4. Droits de propriété intellectuelle

L’ensemble des éléments et informations accessibles sur le site web Colorfields.be ainsi que leur compilation et agencement (textes, photographies, images, icônes, vidéos, logiciels, base de données, données, etc.) sont protégés par les droits de propriété intellectuelle de SRL Colorfields. Les noms et logos de Labo J.J. Micheli qui apparaissent sur le présent site web sont des marques et/ou noms commerciaux protégés. Les marques du portail Colorfields.be ne peuvent être utilisées en rapport avec tout autre produit ou service que ceux de Labo J.J. Micheli de quelque manière que ce soit, susceptible de créer une confusion parmi les consommateurs ou de quelque manière qui déprécierait ou discréditerait la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli). Sauf autorisation explicite en la matière, l’utilisateur ne peut, en aucun cas, copier, reproduire, traduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, distribuer, diffuser, concéder sous licence, transférer, vendre, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou une partie de ce site web sans l’autorisation écrite préalable de SRL Colorfields. Toute infraction peut entraîner des poursuites civiles et pénales.

5. Politique en matière de protection de la vie privée

5.1. Principes

Le site Colorfields.be est soucieux de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique et aux nouvelles dispositions du droit européen. Le présent site web Colorfields.be s’est conformé au règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ). Ce règlement renforce les droits des citoyens européens et leur donne plus de contrôle sur leurs données personnelles notamment en offrant un cadre juridique unifié. SRL Colorfields, éditeur du portail Colorfields.be, a défini une politique claire et précise sur la protection des données à caractère personnel en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière. Cette présente section répond aux questions suivantes sur l’utilisation de vos données personnelles :

5.2. Quelles sont les données à caractère personnel collectées et pour quelle(s) finalité(s) ?

La société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) ne recueille des données personnelles que dans la mesure nécessaire pour remplir une fonction précise. Ces informations ne seront pas réutilisées à d’autres fins. Les données collectées sont les suivantes :

Formulaire de contact
champs :
  • nom *
  • prénom *
  • e-mail *
  • sujet *
  • commentaire *

finalité : les données ont pour but de répondre à votre question, traiter votre demande ou améliorer et mettre à jour le site colorfields.be.

5.3. Cookies et suivi de l’activité en ligne

Ce site utilise des cookies, de petits fichiers de données stockés sur vos appareil qui enregistrent de l’information afin de conserver vos préférences et autres informations d’une visite à l’autre. Les statistiques de visite du site sont traitées par « Google Analytics ». Les informations sont anonymisée afin qu’aucun lien avec votre identité ne puisse être établi. Vous trouverez plus d’information sur les cookies dans la section 5.9.

5.4. Qui peut donner son consentement ?

L’utilisateur confirme son adhésion et donne son consentement clair, explicite et univoque pour le traitement de ses données. Pour ce faire, l’utilisateur effectuera une « déclaration expresse » via le formulaire électronique en guise de consentement L’utilisateur a le droit de retirer son consentement à tout moment, sans que ceci n’affecte la licéité du traitement fondé sur le consentement donné avant le retrait dudit consentement. En utilisant les services du site Colorfields.be l’utilisateur déclare, conformément au droit civil belge et européen, qu’il est compétent pour exercer ses droits, ou – s’il est mineur – qu’il a obtenu le consentement préalable valide de ses parents ou représentants légaux . La société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) veille à la protection de la vie privée des mineurs et encourage les parents ou les représentants légaux à s’impliquer activement dans les activités en ligne de leurs enfants. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent en aucun cas donner leur propre consentement au traitement de leurs données à caractère personnel aux fins de l’utilisation du présent site. La société SRL Colorfields (Nom commercial : Labo J.J. Micheli) ne peut être tenu responsable si les services étaient utilisés sans la supervision et la permission susmentionnées.

5.5. Qui est le destinataire des données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel collectées et traitées sont réservées à l’usage exclusif du responsable du traitement. En aucun cas, elles ne seront transférées vers un tiers ou vers un État ne faisant pas partie de l’Union Européenne.

5.6. Qui est le responsable du traitement ?

Pour le site internet Colorfields.be, le responsable de traitement est la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli), Rue de Tervaete, 21 - 23 1040 Bruxelles

5.7. Quel est le traitement de vos données à caractère personnel ?

Les données de l’utilisateur seront utilisées de manière licite, loyale et transparente pour le traitement direct de ses demandes, de ses messages ou de ses actions inhérentes réalisées sur le site web. Elles seront traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte.

5.8. Quel sont les droits que vous pouvez exercer sur les données vous concernant ?

Conformément au règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’utilisateur dispose d’une lisibilité entière sur le traitement de ses données. L’utilisateur peut faire valoir les droits qui lui sont reconnus ci-dessous en adressant au responsable de traitement une demande signée et datée, accompagnée d’une copie recto-verso de sa carte d’identité, qu’il remet sur place ou qu’il envoie par la poste, à l’adresse suivante : SRL Colorfields Rue de Tervaete, 21 - 23 1040 Bruxelles BE 0428 746 631 ou envoyer un e-mail à info@colorfields.be En cas de remise de la demande sur place, la personne, qui la reçoit, délivre immédiatement un accusé de réception daté et signé à l’auteur de la demande. Si vous n’obtenez pas satisfaction pour une demande liée à vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par mail : stephane.luyten@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : stephane.luyten@gmail.com - SRL Colorfields, Rue de Tervaete, 21 - 23 1040 Bruxelles

5.8.1. Droit d’accès

L’utilisateur du site web a le droit d’obtenir du responsable du traitement, la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine de ces traitements. Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

5.8.2. Droit de rectification

L’utilisateur peut, sans frais, faire rectifier toute donnée à caractère personnel inexacte qui le concerne et également faire effacer ou supprimer toute donnée à caractère personnel se rapportant à lui qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l’enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. Les rectifications ou effacements de données sollicités doivent être communiqués, par le responsable du traitement, dans le mois qui suit l’introduction de la demande, à l’utilisateur ainsi qu’aux personnes à qui les données incorrectes, incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, à moins que la notification à ces destinataires ne s’avère impossible ou n’implique des efforts disproportionnés.

5.8.3. Droit d’opposition

L’utilisateur a le droit de s’opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que les données le concernant fassent l’objet d’un traitement sauf si elles sont recueillies pour respecter une obligation légale, si elles sont nécessaires à l’exécution d’un contrat auquel l’utilisateur est partie ou si elles sont utilisées pour une finalité pour laquelle l’utilisateur a indubitablement donné son consentement. En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données.

5.8.4. Droit à la portabilité des données

L’utilisateur a le droit de recevoir les données à caractère personnel le concernant fournies au responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque : a) le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat ; b) le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.

5.8.5. Droit à l’oubli et droit à la limitation du traitement des données

L’utilisateur a le droit à ce que ses données personnelles soient supprimées. Il a également le droit à ce que l’utilisation de ses données personnelles soit limitée. Dans l’un comme dans l’autre cas, les conditions prévues par la réglementation doivent être réunies. La politique de protection des données ne porte pas préjudice aux droits dont dispose la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) à l’égard de certains utilisateurs vis-à-vis desquels un contrat, la loi ou tout autre document d’ordre contractuel, réglementaire ou légal, l’autorise à des opérations plus étendues. En ce cas, la norme la plus favorable pour la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) s’applique.

5.9. Quelle est l’utilisation faite des cookies ?

Le site internet Colorfields.be entend informer les visiteurs de l’utilisation de ce que la loi qualifie d’ « informations stockées dans les équipements terminaux d’un utilisateur final», ce qui est plus communément appelé « cookies ». Un cookie est un fichier envoyé par le serveur du site internet Colorfields.be qui s’enregistre sur le disque dur de votre ordinateur qui garde la trace du site internet visité et contient un certain nombre d’informations relatives à cette visite. L’utilisateur peut refuser l’installation des cookies sur son ordinateur en configurant son navigateur de manière appropriée. Cependant, ce refus peut empêcher l’accès à certains services du site web.

5.9.1. Cookies fonctionnels :

Ces cookies sont propres à la plateforme de content management Plone, qu’on peut décrire comme le « moteur » du site internet Colorfields.be Les cookies Plone permettent de gérer certaines fonctionnalités du site. Ces cookies sont anonymes (aucune information collectée ne permet de faire le lien avec votre identité). De plus, à l’exception du cookie fixant votre préférence linguistique, ces cookies expirent à la fermeture de votre navigateur. Ils sont donc effacés de votre ordinateur ou terminal quand vous quittez ce logiciel.

5.9.2. Cookies statistiques :

Le site internet Colorfields.be utilise les services de Google Analytics afin d’analyser la fréquentation et le comportement des utilisateurs de son site. Les cookies statistiques permettent au site internet Colorfields.be de connaître par exemple le nombre de visiteurs, leur situation géographique, leur parcours sur le site (comment ils y ont accédé, par quelle page, les pages qui ont suivi dans leur session et la page par laquelle ils ont quitté le site), le moment de la visite… Ces cookies sont anonymes et leur durée de vie peut aller jusqu’à 2 ans.

5.9.3. Cookies de reciblage publicitaires :

Le site internet Colorfields.be utilise les services de facebook, Twitter et Google pour diffuser du contenu auprès de ses visiteurs en dehors de https://www.colorfields.be. Vous pouvez facilement administrer la façon dont facebook gère votre expérience publicitaire liée aux sites que vous visitez en vous rendant à cette adresse : https://www.facebook.com/help/247395082112892. Pour Twitter : https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads ou encore pour les autres plateformes publicitaires : http://optout.aboutads.info et http://www.networkadvertising.org/choices.

5.10. Quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises pour la protection de vos données ?

5.10.1. Qualité

Le site internet Colorfields.be fait toute diligence pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, non pertinentes ou interdites, ainsi que pour les tenir à jour.

5.10.2. Confidentialité

Le site internet Colorfields.be veille d’une part, à ce que les personnes travaillant sous son autorité n’aient accès et ne puissent traiter que les données dont elles ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions ou qui sont indispensables pour les nécessités du service et d’autre part, à ce que ces mêmes personnes soient informées des principes et des prescrits de la loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des données à caractère personnel et de ses arrêtés d’exécution.

5.10.3. Sécurité

Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, le site internet Colorfields.be a mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification, l’accès et tout autre traitement non autorisé des informations reçues sur son site web. Les mesures prises sont d’un niveau de protection adéquat compte tenu des frais qu’entraîne leur application, de l’état de la technique en la matière ainsi que de la nature des données à protéger et des risques potentiels.

5.11. Quelle est la durée de conservation des données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel seront conservées sous une forme permettant l’identification de l’utilisateur pour une durée qui n’excède pas celle nécessaire à la finalité pour laquelle ces données à caractère personnel sont traitées. Au-delà de cette durée, les données seront automatiquement effacées de nos bases de données.

5.12. Le registre des traitements de données à caractère personnel

Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la société SRL Colorfields (Labo J.J. Micheli) tient un registre des activités de traitement des données à caractère personnel.

5.13. Quels sont les recours ?

S’il estime que les données à caractère personnel ont été traitées de manière non conforme au règlement européen, l’utilisateur peut adresser, sans frais, une plainte auprès de l’autorité de contrôle en cas de difficultés rencontrées dans l’exercice des droits susmentionnés ou de non-respect d’obligations découlant du règlement. L’utilisateur bénéficie également d’un droit de recours judiciaire effectif à l’égard de certains actes et certaines décisions de l’autorité de contrôle lorsqu’elle rend une décision juridiquement contraignante ou lorsqu’elle échoue à informer dans un délai de trois mois l’utilisateur sur les avancées ou l’issue de sa réclamation.

6. Règlement des litiges, compétence et droit applicable

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit belge et le règlement européen. Tout litige découlant de ou lié à l’utilisation de ce service fera l’objet d’une conciliation. En cas d’échec, le litige sera soumis à la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de de Bruxelles (Belgique). Une version imprimée de cet accord et de toute mention d’avertissement délivrée sous forme électronique sera acceptée dans toute procédure judiciaire ou administrative découlant de ou liée à cet accord, au même titre et aux mêmes conditions que d’autres documents et registres commerciaux créés et conservés sous forme imprimée.

7. Contacts

Labo J.J. Micheli, Société SRL Colorfields, Rue de Tervaete, 21 - 23 1040 Bruxelles Belgique. Adresse mail de contact : info@colorfields.be Adresse mail de contact pour toute demande relative aux droits des personnes : info@colorfields.be